Virkelighetsfjernt om innleie

NHO Service viser seg nesten absurd virkelighetsfjerne i sin forståelse av behovet for innleid arbeidskraft – og utleie av arbeidstakere.

“Alle er avhengig av arbeidskraft. Ikke av at arbeidskraften er innleid” 

Administrerende direktør i NHO Service, Anne-Cecilie Kaltenborn, sier til Klassekampen 25.juli at «Det store bildet er at bemanningsbransjen løser problemer både for bygg og anlegg, industri og andre bransjer». Dette er i så fall oppkonstruerte problemer, konstruert av at det over tid har vært lønnsomt å nedbemanne egen arbeidsstokk for å leie inn etter behov. Når det da blir mye å gjøre, må bedriftene leie inn arbeidskraft i mangel av egne, faste ansatte. 
Dette har fritatt en del bedrifter fra arbeidsgiveransvar, og med det redusert risiko for en del bedrifter i perioder med mindre aktivitet. Men når lovverket over tid har lagt til rette for denne ansvarsfraskrivelsen, skyves risikoen systematisk nedover til hver enkelt arbeidstaker. En følge av denne lønnsomhetsmekanismen er at det ikke er incentiver for å oppbemanne fast arbeidsstokk i oppgangstider, fordi det er tilstrekkelig å leie inn arbeidskraften ad hoc. Om dette er intensjonen i lovverket, må lovverket endres. Ikke brukes som målestokk på hvorvidt bemanningsbransjen er «seriøs» eller ikke.

Risiko vil man ha bort. Men produksjon vil man ha. Skal man produsere må man ha arbeidskraft. Da kan det se ut til at alle er avhengig av bemanningsbyråer, i NHO Services virkelighetsforståelse. Men sannheten er at alle er avhengig av arbeidskraft. Ikke av at arbeidskraften er innleid.

I bygg- og anlegg foregår det masse utveksling av arbeid og tjenester bedrifter i mellom. Bruk av innleid arbeidskraft trenger ikke være et problem om det foregår slik at en bedrift setter bort en del arbeid til andre bedrifter når de selv har flere jobber samtidig. Da leier bedriften riktignok timer og tjenester, men ikke fra bemanningsbyråer hvor arbeidet gjøres av midlertidig arbeidsløse. Arbeidet gjøres da av andre bedrifters faste ansatte. På den måten ivaretar man en nødvendig dynamikk i næringen, uten å skyve all risiko for arbeidsgiverkostnader ned på hver enkelt arbeidstaker.

NHO Services mantra ser ut til å være at vi må behandle den seriøse (i følge loven) delen av bemanningsbransjen isolert fra resten av arbeidslivet. Problemet med dét er at det baserer seg på en fullstendig statisk analyse, at andelen innleid arbeidskraft er uten funksjon og årsak. Sannheten er jo en helt annen; så lenge det er lønnsomt å leie inn ansatte betyr det at det er ulønnsomt å ha faste ansatte. Så lenge dette er regelen, vil andelen innleie øke, og flere og flere vil bli midlertidig arbeidsløse. Om dette får stå seg i lovverket, er det villet politikk å skyve så mye risiko som mulig ned på hver enkelt arbeidstaker.

“Bemanningsbransjen er et symptom på at prisen på arbeidskraft forsøkes holdes nede, samtidig som verdien av arbeidskraften øker – og at verdiene fordeles mellom alle andre aktører enn arbeidstakeren selv”

I så fall er ikke dagens lovverk engang en tilstrekkelig målestokk på hva som er seriøs drift i bemanningsbransjen. Bemanningsbransjen, og bruken av innleid arbeidskraft, er et symptom på at prisen på arbeidskraft forsøkes holdes nede, samtidig som verdien av arbeidskraften øker – og fordeles mellom alle andre aktører enn arbeidstakeren selv. 

Ådne Naper, Telemark SV

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s