Forskjellene kommer! 

Ulikhetene vokser – også blant oss telemarkinger.

De økonomiske og sosiale forskjellene vokser her i landet. I hverdagen er det kanskje ikke så synlig, men det er et faktum. Også i trygge Telemark blir inntektsforskjellene større. Større formuer faller på færre hender og sosial ulikhet regnes som fylkets fremste trussel mot god folkehelse.

Økende ulikhet er internasjonalt. Forskjellene har ikke vært større på 30 år. De 1% rikeste sitter på over halvparten av verdens verdier. Selv OECD advarer mot konsekvensene av dette: Det hemmer økonomisk vekst og bremser utvikling. Folk gir rett og slett opp når avstanden blir for stor.

Norge er fortsatt relativt egalitært, men likhetskulturen utfordres. I 2005 skøyt forskjellene i været da den forrige høyre-regjeringen ga aksjemillionærene skattefritt utbytte. Så gikk forskjellene ned, og den rødgrønne regjeringa tok oss gjennom finanskrisa med reduserte forskjeller og økt sysselsetting. I 2011 stoppet den gode utviklingen opp, snudde litt og siden regjeringsskiftet i 2013 har ulikhetene økt merkbart for hvert år.
I dag sitter 20% av landets rikeste på 70% av all formue. Den mest eksklusive rikmannsklubben hvor kun 1% av befolkningen får være medlem, eier 20% av all formue i hele Norge. Den kollektive gjelda befolkningen ellers pådrar oss vokser.

Disse ulikhetene handler ikke om mangfold eller frihet. Og kampen mot dem handler ikke om misunnelse. Det handler om alvorlige funksjoner i samfunnet. Store forskjeller øker avstandsfølelsen fra befolkning til beslutning, fra gølvet til makta. Det hemmer mobilitet, lønnsvekst og innovasjon i næringslivet.

 

I dag sitter 20% av landets rikeste på 70% av all formue. Den mest eksklusive rikmannsklubben hvor kun 1% av befolkningen får være medlem, eier 20% av all formue i hele Norge. Den kollektive gjelda befolkningen ellers pådrar oss vokser.

 

Det går på helsa løs. Selv om vi som befolkning i gjennomsnitt får bedre helse og lever lengre, er helsegevinsten skjevt fordelt i befolkningen. Mens noen får bedre helse, har bedre kosthold, er friskere og kan stå lengre i lønnsomt arbeid, går utviklingen i motsatt retning for de mindre synlige i samfunnet. Som har dårligere helse, mer fravær og er ”mindre lønnsomme”. Disse ser vi kanskje ikke hver dag. De er kanskje ikke er like framtredende i samfunnslivet.

Men de fortjener en stemme; de uføre som mister barnetillegget, håndverkeren som utkonkurreres av billig arbeidskraft fra utlandet, eller den ufaglærte som pendler mellom midlertidige jobber og NAV.

Vi kan alltids si at voksne kan skylde seg selv for sine valg. Men vi kan ikke gjøre barna og de oppvoksende slekter ansvarlige for dem. Vi skylder dem å utjevne forskjeller.

Økonomen Tomas Piketty satte dagsorden i 2014, og viste at så lenge veksten i kapital er større enn veksten i økonomien, vil nedarvet formue føre til stadig økende forskjeller. Denne utviklingen er en trussel hevder Piketty, og den krever at vi omfordeler mellom de som har mest og de som har minst, og at vi forhindrer at penger og makt er noe man arver og ikke gjør seg fortjent til.

Vi har et system som reproduserer forskjeller. Arbeid og utdanning går i arv. I dag kan vi anta hvem som vil lykkes på skolen og hvem som ikke vil det, ut fra foreldrenes erfaring med skolegang. Det er ikke noe galt i at en sønn av en lærer selv blir lærer. Men det spiller en rolle om endringer i lønn og arbeidsvilkår følger den samme arverekken. Det spiller en rolle om makt og verdier forfordeles noen få. Og særlig om tilgangen går i arv.

Vi må snu denne utviklingen. Det mest effektive er universelle velferdstjenester – dette er tjenester vi alle mottar uavhengig av inntekt. Et eksempel er barnetrygden. Barnetrygden har stått stille siden 1996. Det vil si at den blir mindre og mindre hver gang lønnsnivået i landet stiger. Ved å prisjustere barnetrygden fra 1996-nivå til 2016-nivå alene vil vi løfte flere tusen barn ut av fattigdom. Ved å følge Pikettys anbefalinger og endre skattesystemet, vil vi kunne omfordele flere verdier. Det vil bety å gjeninnføre en form for arveavgift. Det vil bety å gjeninnføre formuebeskatning av de aller rikeste.

Det vil bety aktiv omfordeling, fordi kampen mot forskjells-Norge er kampen for et varmt samfunn.

Ådne Naper

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s