Heltidssatsing endte i tårer

Økt grunnbemanning og redusert arbeidstid kan være forutsetninger for heltidsstillinger.

Det er trist å lese utfallet av heltidssprosjektet ved Dragvoll Helse og velferdssenter i Trondheim i Klassekampen 11.12. Sykefraværet gikk i været, kommunen har tapt 3,3 millioner og prosjektet kan se ut til å sparke bein under videre satsing på heltidsstillinger. 

Utfallet av prosjektet må ikke bli et påskudd for å senke ambisjonsnivået i arbeidsgiverpolitikken. Behovet for å kunne jobbe fullt blir ikke mindre. Erfaringene fra Dragvoll må heller ligge til grunn for nye prosjekter, hvor redusert arbeidstid og økt grunnbemanning innføres sammen med heltidsnorm.

I utgangspunktet må vi anta at friske midler investeres i å øke stillingsbrøkene, og andre steder har en slik investering før til drastisk redusert sykefravær og vikarkostnader. Men i Trondheim gikk noe galt. 

Hetidsprosjektet omfattet et helsesenter med to avdelinger, der den ene kun har hele stillinger. Heltidsprosjektet har dermed berørt 32 av 64 plasser, og ble avsluttet i november i år. Etter prosjektet ligger antall ansatte i heltid på samme nivå som gjennomsnittet i kommunen, mens sykefraværet ved senteret er er nesten seks prosent høyere.

Nå brukes dette som påskudd for å senke ambisjonene om heltid som norm.

Grethe Ramsland, tillitsvalgt i Fagforbundet, sier derimot til Klassekampen at kommunen snarest mulig må komme i gang med et nytt heltidsprosjekt. Da må feilene ved Dragvoll unngås: Et helt nytt bygg, en simultant ny arbeidsstokk, ekstra ansvar for en ny avdeling utenfor heltidsprosjektet – men først og fremst at vesentlige elementer i prosjektet ble droppet: Redusert arbeidstid og økt grunnbemanning. 

Redusert arbeidstid og økt grunnbemanning kan vise seg å være forutsetninger for å få til heltidsstillinger i helse – og velferdsyrker.

Dette kan nå vise seg å ha være forutsetninger for at vi skal lykkes med å gjøre heltid til normen i helse- og velferdstjenestene.

Det var meningen at de ansatte skulle ha 30 timer arbeidsuke og at grunnbemanningen ved sykehjemmet skulle økes. Men reduksjonen i arbeidstid ble droppet samtidig som grunnbemanningen aldri økte. Dette var to vesentlige faktorer for at prosjektet skulle bli vellykket. Med en stor grunnbemanning kan er det som å ha ”vikarer tilgjengelig på huset”, og kostnadene ved bruken av disse vil være innbakt i det regulære lønnsbudsjettet. Men uten denne bufferen i bemanningen, blir folk fortsatt syke og slitne av stor arbeidsbelastning. Uten at heltidsstillingene har et ”sikkerhetsnett” i robust bemanning, blir dermed sykefraværet stort og kostnadene desto høyere. 

Kanskje 37,5 time rett og slett er mer enn en full stilling?

Kanskje viser også prosjektet i Trondheim at arbeidstid på 37,5 timer i uka er for krevende i fysiske yrker, og at det er best for alle å redusere arbeidstiden for heltid til nærmere 30 timer i uka. Om lønnskompensasjonen er lavere enn vikarbudsjettet, vil det være både god personalpolitikk, god velferd og god økonomi i å kombinere heltidsnorm med redusert arbeidstid. Dette kan vi finne ut av ved å telle antall finansierte vikartimer multiplisert med timelønn, og måle opp mot grunnlønna i heltidsstillingene. Hva koster mest; å leie inn vikarer eller å gi full lønn i redusert arbeidstid?  

 Hva koster mest; å leie inn vikarer eller å gi full lønn i redusert arbeidstid?  

En lærdom fra Trondheim er at heltidsnorm forutsetter nytenking i arbeidstid, og krever økt grunnbemanning for å imøtekomme den økte belastningen for de som går fulltid. Livskostnader og behovet for voksne mennesker har for å jobbe fullt, blir ikke mindre av at kostnadene på arbeidsplassen øker. Behovet faller heller ikke bort ved at vi senker ambisjonsnivået. Det krever at målet ligger fast mens vi fornyer bruken av virkemidler.

Behovet for å kunne jobbe fullt faller ikke bort ved at vi senker ambisjonsnivået 

Ådne Naper  

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s