Svar til Skolenes Landsforbund

Jeg vil takke Skolenes Landsforbund for åpent brev i forbindelse med fylkestingsvalget. Jeg påtar meg å svare på vegne av Telemark SV (så godt jeg kan i det minste….)

Vil dere fjerne stykkprisfinansiering av skolene i Telemark?

Ja. Telemark SV går til valg på å endre ressursfordelingen til i videregående opplæring. Dagens stykkprisfinansiering – eller aktivitetbasert finansiering som den kalles – hemmer det pedagogiske tilbudet, er usosialt for unge mellom 20 og 24, og utsetter skolestrukturen for sentralisering.

Vil partiets representanter i Kommunenes Sentralforbund sitt hovedstyre støtte lærerne i deres kamp for å beholde streikeretten og forhandlingsretten på arbeidstiden vår?

Vi gjorde dette i 2014. Det er fortsatt vårt mål og vår politikk.

Vil dere fortsette byråkratiseringen av læreryrket ved å pålegge lærerne stadig nye arbeidsoppgaver uten å si noe om hva lærerne skal gjøre mindre av?

Ledende spørsmål. Håper ikke mange svarer ‘ja’ på dette. Vårt svar er selvsagt nei.

Er dere villig til å endre læreplanene i yrkesfaglige studieretninger for å gjøre disse mer yrkesrettet og relevante for det lokale arbeidsmarkedet?

Det er vår politikk. Det er viktig å få til. Men her er vi helt avhengig av fagmilljøene. Vi sitter ikke på noen ala carte av ferdige løsninger her på partikontoret.

Tror dere at dette vil føre til høyere gjennomføringsgrad innen yrkesfaglige studieprogram?

Ja, det er derfor vi går inn for det :P.

Vil dere innføre fritt skolevalg i Telemark?

Nei.

Hva mener dere om dagens og framtidas skolestruktur for videregående opplæring i Telemark?

SV ønsker ikke spare penger på å sentralisere dagens skolestruktur. Skolestrukturen må stå i stil med det tilbudet vi har evne og politisk vilje til å tilby. Vi vil opprettholde et bredt skoletilbud i distriktene. Men da kan vi ikke fortsette å gjøre oss avhengig av stykkprisfinansiering, fordi denne fordelingsmetoden favoriserer billige og sentrale skoletilbud med garantert oppfylling. Skal det ligge distriktspolitikk i den videregående skolen, må dét også gjenspeiles i måten vi fordeler ressursene.

Hvordan vil ditt parti sørge for at lærerne bruker mest mulig av sin tid på skolens kjerneoppgaver som er undervisning, forberedelse til undervisning, evaluering og vurdering og oppfølging av enkeltelever?

Vi vil overlate til fagmiljøene å bestemme omfanget av testing, rapportering og kartlegging. Vi ønsker ikke en overstyring av lærernes hverdag, ei heller å binde opp arbeidstiden unødig. Dessuten ønsker vi flere yrkesgrupper med sosialfaglig kompetanse i skolen, i form av elevassistenter og miljøarbeidere. Her er det i dag flere med verdifull kompetanse som kun får deltidsstillinger. Disse må få fulle stillinger. Mer sosial kompetanse i klasserommet vil kunne avlaste læreren og gi mer oppmerksomhet til de unge som står i fare for å falle utenfor skoleløpet.

De videregående skolene i Telemark møter år etter år krav om ytterligere innsparinger. Vil ditt parti satse mer på skole, sørge at lærertettheten opprettholdes og oppdatere utstyr som benyttes i yrkesfag i videregående skole?

Ja. Vi vil først og fremst ha en ny ressursfordelingsmodell som baserer seg på rammefinansiering og ikke stykkprisfinansiering. Da blir det enklere å dimensjonere skoletilbud med nødvendig lærertetthet, utstyr og materiell.

Lærerne har hatt en mindrelønnsutvikling de siste 10 årene i forhold til sammenlignbare grupper. Vil dere være en pådriver i arbeidet med å utligne denne forskjellen og heve lærerlønningene til et nivå som gir læreryrket tilbake status og attraktivitet?

Dette er det aller vanskeligste spørsmålet å gi et troverdig svar på, fordi det vil være så enkelt å svare «ja» uten å legge en tanke bak det, og heller ikke følge opp når det virkelig gjelder. Utdanningssektoren var av yrkesgruppene med lavest lønnsvekst i 2013/2014. Kanskje er det derfor 37’000 lærere jobber utenfor skolen i dag? Selvsagt ønsker vi at lærerne skal ha lønnen dere fortjener. Men dette kan ikke gå på bekostningen av lærertettheten. Det må også være et universelt løft. SV vil ikke støtte et differensiert lønnssystem.

Les mer om Telemark SVs politikk for fylket

Ådne Napernaper

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s