Deltids(U)kultur for elevassistentene

Redusert arbeidstid for full lønn kan være løsningen på deltidsukulturen 

Elevassistenter er de som supplerer lærernes pedagogiske kompetanse med sin sosiale kompetanse. Og mens læreren skal bruke tid på læring, skal elevassistentenes oppmerksomhet rettes inn mot de elevene som står i fare for å falle fra.

Det er mange barn og unge som sliter med å passe inn. Dette kan få betydning for et helt liv, og det påvirker klassemiljøet utover de enkelte elevene. Denne skoleungdommen trenger at noen ser dem. Dessverre er det vanskelig for en lærer å gi dem ekstra oppmerksomhet og samtidig holde koken oppe i fellesundervisningen.

Så er vi kanskje litt for flinke til å kaste vedtak etter folk. De av barna som er litt på kanten av klassemiljøet får kanskje et tilbud om spesialundervisning og tas ut av fellesarenaene. Dette er i utgangspunktet et viktig tilbud for å tilpasse undervisningen til hver enkelt på best mulig måte, men det skaper også lite rom og forståelse for annerledeshet blant barn og stykker opp klassemiljøet.

 flere faggrupper i skolen

Nettopp derfor trenger vi flere faggrupper i skolen. Elevassistenter er uvurderlige i det de kan vie hele sin oppmerksomhet til det sosiale miljøet i skolen, med blikket festet på de elevene som står i fare for å falle fra.

Dessverre er vi ikke flinke nok til å verdsette fagmiljøer som dette. I Telemark fylkeskommune er ingen elevassistenter ansatt i mer enn 89% stilling, og de aller fleste lever på en enda lavere stillingsbrøk. Årsaken er at elevassistentene følger elevene i løpet av skoledagen, men ikke etterpå – og dette gir ikke nok timer til en normalarbeidsdag. Det er gjort forsøk med å komprimere arbeidstiden slik lærerne gjør, men kompensasjon for ugunstig arbeidstider uteblir. Det betyr at de kan få full lønn så lenge skolen er åpen, men må finne seg sommerjobber og ekstraarbeid i feriene for å få lønn og pensjon tilsvarende en 100% stilling.

Det er ikke sånn vi skal ta i mot sosial kompetanse. Spesielt ikke når vi vet at noe av de største utfordringene for den oppvoksende generasjonen er psykisk helse og stressplager. Vi trenger sammensatte fagmiljøer som står rustet til å være der for alle elevene, uansett om de passer inn i rammen for gjennomsnittseleven eller ikke. Vi må begynne med å gi elevassistentene en skikkelig lønn for det arbeidet de gjør.

cropped-sv-banner.jpg

Jeg tør påstå at det er en livsstil å jobbe med sosiale relasjoner blant barn og unge. Jeg tror ikke det er mange elevassistenter som skrur av omtanken for barna etter endt skoledag, selv om stillingsbrøken tilsier at arbeidsdagen er over klokken to.

De største utfordringene for den oppvoksende generasjonen er psykisk helse og stressplager

Derfor kan løsningen på denne deltidsukulturen være redusert arbeidstid for full stilling. Da går vi bort fra å måle verdien av arbeidet de gjør etter antall timer på arbeidsplassen. Med en 6-timersdag får elevassistentene også mulighet til å spare opp overtid til å ta ut i ferier når skoleungdommen ikke er samlet. Det vil gi høyt utdannede mennesker en full lønn for fullt arbeid, og bedre pensjonssparing. Det vil gi større anstendighet og høyne statusen for denne viktige kompetansen.

Jeg tror uansett elevassistentene følges av jobben i tankesett og mentalitet døgnet rundt, slik også lærerne gjør det. Og vi bør generelt legge arbeidslivet bedre til rette for å verdsette verdier som ikke lar seg telle, men som vi ikke vil være foruten. De ansatte i helse, sosial og omsorg har lenge vært tapere i lønnsutviklingen, på toppen av ufrivillig deltid i offentlig sektor får de stillingsbrøker og pensjonsordninger satt i fare gjennom privatisering, og de har et sykefravær over gjennomsnittet.

Redusert arbeidstid bør derfor være et mål i mange yrkesgrupper. Det er en løsning for å få bukt med deltidsukulturen, det er et tiltak for å få ned sykefraværet og det er et godt alternativ til vekst i privat forbruk. I elevassistentenes tilfelle er det til syvende og sist et viktig tiltak for barn og unge som trenger det mest. Redusert arbeidstid for full lønn for elevassistentene er en reell satsing på det psykiske og det sosiale i skolen.

Ådne Naper
Ådne Naper
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s