Bladet fra munnen

Flere lærere og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund, har flere ganger bedt om svar fra lokalpolitikere og partier på flere, direkte spørsmål knyttet til KS’ forslag om endringer i skolene. Som medlem av skolepartiet SV føler jeg meg forpliktet til å svare.

Det er mye bekymring blant lærere for tiden. Og det med god grunn. I dag ønsker KS å omorganisere skolen; nasjonale standarder skal oppheves, arbeidstiden skal styres av rektorer og lærerne skal miste forhandlingsrett og innflytelse over egen arbeidsdag. Vi kan få store variasjoner i skolene fra kommune til kommune, vi får lærere som har mindre tid til elevene og vi får mindre demokratiske arbeidsplasser og lavere status for læreryrket. Ikke minst vil mange barn og unge få et dårligere skoletilbud.

Flere lærere spør: «Ønsker dere virkelig å overlate til KS å legge rammene for fremtidens skole?»

Jeg mener at for SVs del må svaret være nei. Vi må gi økt tillit til hver enkelt lærer fremfor å flytte beslutningene ut av arbeidsplassen. Ingen kan forutse hver eneste skoledag – derfor vil den beste skolen være den skolen som gir lærerne selv frihet til å løse arbeidsdagens utfordringer sammen med elevene. Om KS får legge rammene for fremtidens skole tar man innflytelse ut av skolene, og vekk fra alle de som vet hvor hver enkelt elevs behov er størst. Det er vanskelig nok å tilpasse undervisningen i dag, og å påføre styring utenfra på denne måten gir lærerne færre muligheter til dette. Til syvende og sist er det derfor de mange elevene som faller utenfor «gjennomsnittet» som taper i en slik skole.

Utdanningsforbundet i Skien spør «er dere enige i at alle nasjonale standarder i skolen skal fjernes og dermed en rasering av enhetsskolen?»

Igjen mener jeg svaret nei. Lærernes sentrale arbeidstidsavtaler er viktig for både arbeidsvilkår og skoletilbud. SV frykter for konsekvensene for elevene om skoletilbudet i enda større grad underlegges skjøre kommunebudsjetter. Og det er hårreisende at det er uttalt mål å erstatte lærernes forhandlingsrett med «drøftingsrett». Denne målsettingen er en gedigen mistillitserklæring fra KS. Det norske arbeidslivet er bygd på en gjensidig respekt mellom arbeidstakere og arbeidsgiver. Sånn må det fortsatt være.

bilde 1

For mange partier henger styringsinsentivene for KS godt sammen med både ideologi og valgkamp. Mange partier støtter KS, og ønsker at flere viktige beslutninger gjøres til lukkede prosesser. Dette er med på å avdemokratisere samfunnet. Om skolepartiene som støtter KS kunne ta bladet fra munnen å flagge standpunkt, kunne vi i det minste ha en åpen debatt om følger og konsekvenser av ideologi og politikk. Når ingen flagger de upopulære standpunktene mister vi denne muligheten. Hvem tjener på noe sånt?

Det viktigste i skolen er elevene. Mistillit til de ansatte i skolen berører elevenes hverdag. Derfor er vi på lag med tillit; tillit til at dem som har skoene på kjenner best hvor skoen trykker. Vi må gi lærerne mer tillit i form av frihet til å forme skoledagen sammen med elevene. KS foreslår en høyredreining i skolen og en systematisert mistillit til lærerne. Men vi må ha mindre styring utenfra og mer innflytelse innenfra.

Først da når vi målene om en bedre skole.

Adne-Naper_large Foto Åsmund Holien Mo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s