Pose og sekk til de private barnehagene

Forrige uke kunne vi lese at kommersielle, private barnehager boikottet Skien kommune og ville nekte å gi barn plass i barnehagene.

Bakgrunnen var at Skien kommune vurderte å fordele barnehagetilskudd etter den såkalte “Sarpsborg-modellen”, hvor pensjonskostnadene tas ut når man regner ut grunnlag for den offentlige støtten. De kommersielle aktørene frykter selvsagt en slik modell, da de investerer opp mot 15% mindre i arbeidstakernes pensjoner i forhold de hva de kommunale barnehagene gjør.

Offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager er i dag 98 % av tilskuddene til kommunale barnehager. Fra 15.august neste år likestilles private og offentlige barnehager 100 %. Høres det rimelig ut? Ved første øyekast kanskje, men virkeligheten er en annen.

Vi som er opptatt av arbeidstakeres rettigheter er samtidig bekymret for hvordan kommersialisering og privatisering går utover ansatte i arbeidsintensive yrker, som innen helse, omsorg og oppvekst. Her er de største utgiftspostene lønn og pensjon, og når private virksomheter skal gjøre seg konkurransedyktige er det disse budsjettpostene som trimmes. Vi ser dette i kommersielle private – eller «ikke-kommunale»-barnehager i dag, hvor ansatte har helt andre pensjonsvilkår enn i det offentlige. I dag ligger pensjonskostnadene i kommunale barnehager på om lag 20 % av totale kostnader, mens nivået i de kommersielle barnehagene kryper ned mot 5 %. Det vil si at de kommersielle barnehagene bruker langt mindre av sine tilskudd til å dekke gode pensjonsordninger, og de ansatte får dårligere pensjonsvilkår her enn i offentlige. Likevel klager de kommersielle barnehagene på urettferdig fordeling når de mottar 98 % av det driftstilskuddet de kommunale barnehagene mottar, samtidig som de investerer 15 % mindre i arbeidstakernes alderdom.

Ikke-kommunale barnehager får altså 2 % mindre i totale tilskudd, men bruker opp mot 15 % mindre av disse til ansattes lønn- og pensjon. Da sitter man igjen med ganske mye driftsmidler målt i forhold til de kommunale barnehagene. Hvor blir det av disse midlene? Dette er skattebetalernes penger som kunne kommet fellesskapet til gode, men som ender opp som utbytte for konsernledelser. Vi får bare håpe pengene ikke forsvinner ut til skatteparadiser etter å ha vandret gjennom barnehagenes kompliserte eierstrukturer og entreprisekjeder.

cropped-sv-banner.jpg

Om kommunene ser bort fra pensjonskostnader når man regner ut tilskuddene, blir fordelingen mellom kommunale – og ikke-kommunale barnehager langt mer rettferdig og i tråd med de faktiske driftsbehovene. At de kommersielle, private barnehagene velger å boikotte kommunene som en respons på dette, er som å bite av hånden som forer én.

Forøvrig har Utdanningsdirektoratet kommet på banen og grepet inn i favør de private barnehagene. PBL (Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for private barnehager i Norge) hevder kommunenes pensjonstall er simulerte, og ikke kan etterprøves i faktiske innbetalinger. Problemet med myndighetenes konklusjon, er at de kommersielle aktørene fortsatt unnlates alt ansvar for dokumentasjon og kun måles etter hva kommunale barnehager selv kan dokumentere. Om det er sånn at de kommersielle barnehagene aldri skal gå foran kommunale barnehager i å sette eksempler for driften, er det kanskje ikke så urimelig at offentlige skattepenger først går til å sikre standarden i offentlige tjenester før de går til å subsidiere kommersielle virksomheter?

“For Velferdsstaten” tilbyr mye informasjon om konkurranseutsetting og kommersialisering av offentlige tjenester, og har mye stoff også på barnehagesektoren. Her kan man bl.a. lese om eierstrukturer og entreprisekjeder private kommersielle barnehageaktører benytter for å ta ut utbytte, og om kommersialiseringens følger for bemanningstetthet, lønn og pensjon for ansatte i barnehagene.

Ådne Naper
Ådne Naper

http://www.velferdsstaten.no/verktoykassa/?article_id=51518

http://www.pbl.no/no/VERKTOYMENY/Siste-nytt/Barnehagedrift/Tilskudd-og-drift/Full-seier-for-private-barnehager/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s