Moralisme eller intoleranse i spørsmålet om reservasjonsrett

I en rekke aviser gir Dag Sele, fylkesleder i KrF, meg tilsvar på et innlegg om fastlegers reservasjonsrett, hvor jeg ser reservasjonsretten i lys av høyrepartienes papegøyelinjer i ordskiftet rundt regjeringstiltredelsen; «tillit til enkeltindividet», «et samfunn bygd nedenfra og opp» og «en enklere hverdag for folk flest».

Sele forsøker å snu «moralisme»-begrepet mot undertegnede og gjør et poeng ut av at jeg bruker begrepet repetitivt. Det er riktig. Dette gjør jeg for å tegne en kontrast mellom premissene for et fornuftbasert og universelt helsevesen på den ene siden, og for et samvittighetsdrevet helsevesen på den andre.

Sele antyder at jeg er intolerant og hevder at jeg «stempler fastleger som kvinnefiendtlige og uverdige til å jobbe som fastleger, fordi de ber om å følge samvittigheten sin i denne alvorlige saken, samtidig som de legger godt til rette for at abortsøkende kvinner får den hjelpen de ber om (…)». Men jeg stempler ikke leger som kvinnefiendtlige. Jeg stempler heller systemet som fiendtlig – eventuelt fornuftstridig – om man åpner for reservasjon, fordi fastlegers mangfold i samvittighet blir et for vilkårlig premiss å basere helsevesenets funksjon på.

kzmpen for likeverdSeles retorikk reiser til gjengjeld en del spørsmål: Hvordan kan en lege som reserverer seg mot å henvise til abort, samtidig legge godt til rette for at abortsøkende kvinner får den hjelpen de ber om? Om dette er mulig, vil det ikke være en motstridende, og også samvittighetsløs handling per legens egen vurdering? I så fall, vil ikke det svekke betydningen av legens samvittighet som grunnlag for reservasjon i utgangspunktet? Slik forslaget står seg i dag, er betydningen av samvittighet også geografisk betinget, fordi man skal tilpasse reservasjonsretten etter antall fastleger i hver kommune. Fastlegers samvittighet veier i så fall tyngre i Oslo enn i Vinje, og praksisen i helsevesenet varierer etter hvor i landet man befinner seg. Det er ikke enkelt å forholde seg prinsipielt til spørsmål om samvittighet.

Vi skal kunne forvente å møte det samme offentlige helsevesenet uansett hvor i landet vi befinner oss, og uansett våre preferanser og behov som pasient. Så lenge vi alle finansierer fellesskapsløsningene våre kan ikke endringer gjøres vilkårlig – vi må være prinsipielle. Derfor mener jeg bevisbyrden påfaller KrF og regjeringspartiene i en rekke spørsmål om man åpner for reservasjonsrett for fastleger: Hvor lenge skal viktigheten av samvittighet være avgrenset til å gjelde leger, fremfor personell i andre sektorer? Når er andre saker alvorlige nok til å kvalifisere til reservasjon, og hvilke yrkesgrupper har samvittighet nok av betydning? Hvem leverer premissene for hvilke spørsmål som er alvorlige nok, og hvilke kriterier følger man i denne vurderingen? Om man ikke klarer å definere disse kriteriene kommer det et hav av vanskelige spørsmål å reservere seg for i møte med offentligheten.

Jeg vil nå si at kravet om toleranse for det etiske mangfoldet blant fastleger er fullstendig underordnet kravet om fastlegers toleranse for mangfoldet blant pasientene. All den tid pasientene er fastlegenes arbeidsgiver, og ikke omvendt.

For denne saken dreier seg ikke om toleranse for leger. Saken dreier seg om på hvilke premisser helsevesenet skal operere, og på hvilke grunnlag man dreier relasjonene mellom pasienter og helsepersonell – befolkningen og systemet. Jeg interesser meg ikke for om Sele er intolerant eller ikke. Jeg tror ikke han er det, og derfor tror jeg ikke Sele betrakter pasientens og legenes interesser som nullsumskonflikter. Derimot mener jeg han har rangert og vektet betydningen av de to faktorene og sortert sine prioriteringer; legens samvittighet over pasientens behov. Og følgelig er jeg fullstendig uenig i denne prioriteringen som premiss for helsevesenets funksjon. Dèt er ikke intoleranse all den tid jeg tolererer at Sele har sitt synspunkt, men det er en grunnleggende uenighet.

Ådne Naper
Ådne Naper
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s